بایگانی مقالات

شامل

بازسازی پستان چیست؟

طی بازسازی پستان با استفاده از جراحی ، پستانی با فرم و شکل جدید برای بیمار ایجاد می شود. بازسازی ممکن است پس از برداشتن همه پستان (ماستکتومی) و یا برداشتن بخشی از پستان(لامپکتومی) انجام شود. پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸