بایگانی مقالات

شامل

بایگانی کلیه و مجاری ادراری 1397

خرداد (1)

کلیه ها و مثانه و مجاری ادراری

کلیه‌ها دو اندام لوبیایی شکل بوده که در محوطه شکمی در دو طرف ستون مهره‌ها و در پشت قرار گرفته‌اند. به خاطر اثر کبد، کلیه راست کمی پایین تر از کلیه چپ قرار دارد (انگار که کبد روی کلیه راست فشار آورده و آن را کمی به پایین متمایل کرده). شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷