» برنامه حضور پزشکان

برنامه حضور پزشکان

.    
خانم دکتر آراسته منش
خانم دکتر خاندانی
خانم دکتر سلامتی
خانم دکتر اسدزندی
.
-
-
شنبه
-
8:30 الی 14:00
14:00 الی 20:00
-
یکشنبه
-
8:30 الی 14:00
14:00 الی 20:00
-
دوشنبه
-
8:30 الی 14:00
-
14:00 الی 18:00
سه شنبه
8:30 الی 14:00
-
14:00 الی 20:00
-
چهارشنبه
-
8:30 الی 14:00
-
-
پنجشنبه
8:30 الی 14:00
-
-
-