برنامه حضور پزشکان

 روزهای هفته
 خانم دکتر سلامتی
 خانم دکتر ابراهیمی
 خانم دکتر آراسته منش
 خانم دکتر خلیلی
 آقای دکتر گودرزی
 شنبه  از ساعت 14 الی 19
     از ساعت 9 الی 13  
 یکشنبه          از ساعت 14 الی 19
 دوشنبه  از ساعت 14 الی 19        از ساعت 8 الی 13
 سه شنبه
 از ساعت 14 الی 19    از ساعت 8 الی 13
   
 چهارشنبه    از ساعت 16 الی 19:30      
 پنجشنبه