» آیا می‌دانید؟ » نمونه برداری پستان- تیروئید

بیوپسی تحت گاید سونوگرافی
FNA تیروئید
نمونه برداری پستان یا بیوپسی