بیمه های طرف قرارداد

- نیروهای مسلح، بانک ملت، بانک ملی، بانک تجارت، بانک کشاورزی

-  دریافت نتایج سریع و در همان روز 

- پزشکان متخصص خانم جهت انجام کلیه خدمات تخصصی بانوان