» آیا می‌دانید؟ » پزشکی عمومی » کلیه، مجاری ادراری و مثانه

مثانه

کلیه ها و مثانه و مجاری ادراری

کلیه ها دو اندام لوبیایی شکل بوده که در محوطه شکمی در دو طرف ستون مهره ها و در پشت قرار گرفته اند. به خاطر اثر کبد، کلیه راست کمی پایین تر از کلیه چپ ...