» آیا می‌دانید؟ » وایرگذاری پستان

وایرگذاری

وایرگذاری(2)

وایر گذاری روشی است که توسط آن توده ای که در پستان وجود دارد و باید جراحی شود توسط وایر علامت گذاری شده و به جراح نشان داده می شود که توده کجا قرار دارد.