» آیا می‌دانید؟ » MRI پستان

MRI پستان

MRI پستان

تصویر برداری توسط رزونانس مغناطیسی (MRI) یک روش تشخیصی پزشکی می باشد که طی آن با استفاده از یک میدان مغناطیس قوی و پالسهای فرکانس های رادیویی ، دستگاه...