» خدمات

خدمات مرکز رادیولوژی و سونوگرافی دکتر وهاب آقایی

-رادیوگرافی و عکس برداری

-ماموگرافی 

    ماموگرافی استاندارد

                 بزرگنمایی و Focal Compression

  ماموگرافی پستان های دارای پروتز

-سونوگرافی

سونوگرافی پستان ها

  سونوگرافی رحم و تخمدان

  سونوگرافی ترانس واژینال

  سونوگرافی از روی شکم

  سونوگرافی حاملگی

  سونوگرافی حاملگی ساده

  سونوگرافی غربالگری 3ماهه دوم

  سونوگرافی بیوفیزیکال و NST

  سونوگرافی NT

  سونوگرافی داپلر رنگی از اندام ها

  سونوگرافی اندام های داخلی

  کلیه و مجاری ادراری و مثانه

  تیروئید و پاراتیروئید

  کبد و مجاری صفراوی

  پروستات

  آدرنال(فوق کلیه)

  طحال

  پانکراس

  آپاندیس

-بیوپسی(نمونه برداری) پستان

  بیوپسی تحت گاید سونوگرافی CNB 

                FNA پستان

پونومو سیستوگرافی

  تخلیه کیست

-گالاکتوگرافی 

-وایرگذاری

 -نمونه برداری FNA تیروئید

-اندازه گیری ضخامت چربی

-تخلیه ژل(زیبایی)