طحال

طحال

ساختار طحال شبیه یک لنف نود بزرگ است و مثل یک فیلتر خون عمل می کند.