پانکراس

پانکراس

پانکراس طولی حدود 15cm داشته و در پشت معده و عقب حفره شکمی قرار گرفته است . سر پانکراس در سمت راست شکم قرار گرفته و توسط مجرای پانکراسی به اولین بخش ر...