آپاندیس

آپاندیس

آپاندیس زایده ای کوچک و انگشتی شکل است که از روده ی بزرگ منشعب شده و در ناحیه پایین و سمت راست شکم قرار دارد.