» آیا می‌دانید؟ » گالاکتوگرافی

گالاتو

گالاکتوگرافی

در گالاکتوگرافی با استفاده از ماموگرافی (دوز پائینی از اشعه x) و نیز تزریق ماده حاجب داخل مجاری شیری را توسط تصاویر ماموگرافی می بینند.