» آیا می‌دانید؟ » پروتز پستان

ماموپروتز

ماموگرافی پستان های دارای پروتز

بیشترین بحث در مورد انجام ماموگرافی غربالگری در خانمهایی است که پروتز پستانی دارند . اشعه X که در ماموگرافی استفاده می شود نمی تواند به خوبی از میان پ...