» آیا می‌دانید؟ » نمونه برداری پستان- تیروئید

بیوپسی تحت گاید سونوگرافی

بیوپسی تحت گاید سونوگرافی

بیوپسی CNB تا حدودی شبیه FNA می باشد که در این نوع نمونه برداری، توسط سوزن تا حدودی بزرگتر استوانه های کوچکی از بافت منطقه مشکوک و یا توده برداشته می ...
FNA تیروئید

FNA تیروئید

گره های تیروئیدی یا به صورت منفرد یا به صورت متعدد در غده های تیروئیدی بروز می کند و هرچند معمولا علامت و درد ندارد اما گاهی به صورت برجستگی در گردن ق...
نمونه برداری پستان یا بیوپسی

نمونه برداری پستان یا بیوپسی

نمونه برداری یا بیوپسی پستان روشی است که طی آن نمونه کوچکی از بافت پستانی برداشته شده و در آزمایشگاه پاتولوژی نوع آن تشخیص داده می شود.